World Share – Төлөөлөгчийн газар

1-р улирлын аян

Хүүхдээс хүүхдэд

Суралцах үйлд хүүхэд бүрийн тэгш, идэвхтэй
оролцоог хангах, хүүхэд бүр сурсан зүйлээ амьдралд хэрэгжүүлж, өөрчлөлтийн
гол эзэд байх зарчмыг үндэс болгосон эрүүл мэнд болон амьдралын ур
чадваруудыг дэмжин, хөгжүүлэх боловсрол сургалтыг үр дүнтэй удирдан
зохион байгууулах арга зүй юм. Хүүхэд бүр онцгой!

Бидний хайртай хороо

Хүүхдээс хүүхдэд танилцуулга видео - 1

Хүүхдээс хүүхдэд танилцуулга видео - 2

shape_3.png

1-р улирлын аяны үр дүн

СХД-ын 25-н ЕБ сургууль хүүхдээс хүүхдэд гэсэн аргачлалд суралцан 85 багш "National Trainer", 500 сурагч "Student trainer" certificate гардан авлаа. СХД-ийн иргэдээ хүүхдийн эрхийг сахин хамгаалцгаая!