World Share – Төлөөлөгчийн газар

Хүүхдийг дэмжих төсөл

Зорилтот бүлгийн иргэдийн хүүхдүүдийг дэмжин, ивээн тэтгэгчтэй холбож өгөх нь хүүхэд дэмжих төсөл юм. Тус төслийн хүрээнд сар бүр тухайн хүүхэд хүнсний болон сургалт, эрүүл мэндийн гэх мэт цогц тусламж, дэмжлэг үзүүлдэг.

 

Боловсролын чиглэл

Улсын сургуулиудын сургалтын  орчныг сайжруулах, өсвөр үеийнхний сэтгэлзүйн боловсрол

 

Хүмүүнлэгийн чиглэл

Гэр хорооллын орчин нөхцлийг сайжруулах, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх

Эрүүл мэндийн чиглэл

АШУҮИС-тай хамтрасан судалгаа, эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн орчин нөхцөлийг сайжруулах, зорилтот бүлгийн хүүхдүүдийн шим тэжээлийн дутагдлыг нөхөх