World Share – Төлөөлөгчийн газар

세계 점유율 - Төлөөлөлөгчийн газар

지금 바로 시작하세요!

파트너

파트너

고객 서비스

2023년 출시 예정 - 새로운 버전 출시

고객 지원 센터

1990년, 30년 전의 추억을 되살려 새로운 30년 후를 준비하세요. 이 글은 현재 가장 인기 있는 온라인 커뮤니티 중 하나이며, 많은 사람들에게 사랑받고 있습니다.

이 책은 모든 종류의 데이터베이스를 한 눈에 파악할 수 있도록 도와주며, 각 데이터베이스로부터의 데이터 수집 및 분석에 필요한 모든 정보를 제공합니다.

 

Статистик

2022 онд Нийслэлийн  Сонгинохайрхан (Дүүрэгийн) - хэмжээнд хүүхдийн хүчирхийлэл, хүчирхийлэлтэй холбоотой нийт 1401 дуудлага 108 утасанд бүртгэгдсэн байна. Хүлээн авсан дуудлагыг хэлбэрээр нь ангилж үзвэл

No Data Found

Хүүхдийн хүчирхийлэл үйлдэгч нь гэр бүл нь байна

2023 онд Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн хурал нь хүүхэд залуучуудын эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалахын тулд анзаар-2 хүрээнд Хүүхдэд ээлтэй хөрш аяныг иргэдийн оролцоотойгоор хүүхдийн эрүүл, аюулгүй, тайван орчинг бүрдүүлэхийн зорьж байна. Одоо ч гэсэн Хүүхдүүд хэн нэгний тусламжийн гарыг хүлээсээр л Хүүхдийн хүчирхийллийг анхааралтай ажиглаж, анзаардаг хүүхдэд ээлтэй хөрш хэрэгтэй байна.

No Data Found

2-R улирлын аян

АНХААРЪЯ! АНЗААРЪЯ!

더 많은 정보를 얻으려면, 더 많은 정보를 얻으려면, 더 많은 정보를 얻으려면, 더 많은 정보를 얻으려면!

모든 종류의 데이터베이스를 한 눈에 볼 수 있습니다.

모든 종류의 커피 메이커

108가지의 새로운 기능으로 더 많은 것을 얻을 수 있습니다.

모든 종류의 모바일 기기에서 사용할 수 있는 모바일 앱입니다.

어떤 종류의 게임과 게임을 플레이하고 싶으신가요?

모든 종류의 데이터, 모든 종류의 파일, 모든 종류의 파일, 모든 종류의 데이터

# 월드쉐어 몽골

Анхаарья! Анзаарья!

이 모든 것을 한 번에 해결하세요! Баярлалаа

Судалганы асуулга

이 블로그에 대한 모든 것을 알아보세요! Баярлалаа

이 양식을 작성하려면 브라우저에서 JavaScript를 활성화하십시오.
Хүүхдийн хүчирхийллийг та эхэн үед нь мэдэж дуудлага өгөх чухал болохыг мэдэж авсан уу?
Таны эргэн тойронд ямар нэгэн хүчирхийлэл явагдаж байвал шуурхай дуудлага өгөх өө ёстой гэдгийг ойлгосон уу?
Овог нэр
Өөрийн амьдардаг харъяа дүүргээ сонгоно уу!
Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч мөн эсэх?