World Share – Төлөөлөгчийн газар

1-р улирлын аян

Хүүхдээс хүүхдэд

모든 종류의 제품, 서비스 및 솔루션
оролцоог хангах, хүүхэд бүр сурсан зүйлээ амьдралд хэрэгжүүлж, өөрчлөлтийн.
гол эзд байх зарчмыг үндэс болгосон эрүүл мэнд болон амьдралын ур
모든 종류의 제품, 모든 종류의 제품, 모든 종류의 제품, 모든 종류의 제품, 모든 종류의 제품
зохион байгууулах арга зүй юм. 안녕하세요!

모든 종류의 게임 - 1

Хүүхдээс хүүхдэд танилцуулга видео - 1

Хүүхдээс хүүхдэд танилцуулга видео - 2

shape_3.png

1-р улирлын аяны үр дүн

25세 이상 '내셔널 트레이너' 85명, '학생 트레이너' 500명에게 '학생 트레이너' 인증서를 증정합니다. 지금 바로 가입하세요!