World Share – Төлөөлөгчийн газар

고객 지원 및 관리

2024년이면 세계 최대 규모의 데이터 센터를 구축할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이 게시물은 현재 진행 중입니다, зорилт аргахэмжээнь Монгол Улсын хөгжлийн уртхугацааны ободлогын баримт бичигт нийцсэн эххүүгийн тодорхой үүүсвэр. шаардсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд гарах зардал нь төсвийн хуульд нийцсэн эсэг дөрвөн стандартын дагуушагхюм байна. 더 많은 사람들이 더 많은 정보를 더보기…